Reload
You can refresh the page if you think there has been a problem with the load. We recommend using Chrome
Reload
You can refresh the page if you think there has been a problem with the load. We recommend using Chrome

Tournament: Giải Bóng Đá Cộng Đồng 2020

Giải bóng đá Cộng Đồng Việt Nam tại Hungary

Banner image Profile image

Information/News

<p><strong>Th&ocirc;ng B&aacute;o</strong></p> <p><strong>GIẢI B&Oacute;NG Đ&Aacute;<br /> Cộng Đồng tại Hungary</strong></p> <p><strong>(01/11/2020)</strong></p> <p><strong>A/ Cơ cấu giải:</strong><br /> <strong>A.1/ Cơ cấu :</strong><br /> Tổng số đội b&oacute;ng đ&aacute;&nbsp;tham gia trong giải đấu dự kiến sẽ l&agrave; 6 đến 12 đội, mỗi đội 5+1 cầu thủ tr&ecirc;n s&acirc;n.<br /> Nếu số lượng đội tham dự dưới 6 đội sẽ thi đấu v&ograve;ng tr&ograve;n t&iacute;nh điểm. (Thi đấu League)<br /> Nếu số lượng đội tham dự tr&ecirc;n 6 đội sẽ thi đấu 2 v&ograve;ng: v&ograve;ng bảng v&agrave; v&ograve;ng đấu loại trực tiếp. (Đ&aacute; B&aacute;n Kết)<br /> C&aacute;c trận thi đấu sẽ diễn ra trong một ng&agrave;y 01/05/2019.<br /> Trường hợp tr&ecirc;n 6 đội, c&aacute;c đội b&oacute;ng sẽ được chia đều v&agrave;o c&aacute;c bảng:<br /> 6 Đội: Bảng A(3 Đội), Bảng B(3 Đội) - Nhất v&agrave; nh&igrave; mỗi bảng đi tiếp. (Đ&aacute; B&aacute;n Kết)<br /> 7 Đội: Bảng A(4 Đội), Bảng B(3 Đội) - Nhất v&agrave; nh&igrave; mỗi bảng đi tiếp. (Đ&aacute; B&aacute;n Kết)<br /> 8 Đội: Bảng A(4 Đội), Bảng B(4 Đội) - Nhất v&agrave; nh&igrave; mỗi bảng đi tiếp. (Đ&aacute; B&aacute;n Kết)<br /> 9 Đội: Bảng A(5 Đội), Bảng B(4 Đội) - Nhất v&agrave; nh&igrave; mỗi bảng đi tiếp. (Đ&aacute; B&aacute;n Kết)<br /> 10 Đội: Bảng A(5 Đội), Bảng B(5 Đội) - Nh&acirc;t v&agrave; nh&igrave; mỗi bảng đi tiếp. (Đ&aacute; B&aacute;n Kết)<br /> 11 Đội: Bảng A(4 Đội), Bảng B(4 Đội), Bảng C(3 Đội) - Nhất v&agrave; nh&igrave; mỗi bảng đi tiếp + 2 đội c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đứng thứ 3 tốt nhất. (Đ&aacute; tứ kết)<br /> 12 Đội: Bảng A(4 Đội), Bảng B (4 Đội), Bảng C(4 Đội) - Nhất v&agrave; nh&igrave; mỗi bảng đi tiếp + 2 đội c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đứng thứ 3 tốt nhất. (Đ&aacute; tứ kết)</p> <p>A.2/ Ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t chọn c&aacute;c đội b&oacute;ng tham dự Giải :<br /> BTC sẽ nhận đơn đăng k&yacute; của c&aacute;c đội b&oacute;ng thanh ni&ecirc;n - sinh vi&ecirc;n cộng đồng người Việt Nam tại Hungary<br /> Cầu thủ c&aacute;c đội phải l&agrave; người Việt Nam hoặc c&oacute; gốc l&agrave; người Việt Nam<br /> Mỗi đội được đăng k&yacute; tối đa 15 cầu thủ</p> <p><strong>B/ Phương thức thi đấu :</strong></p> <p><strong>B.1/ V&ograve;ng loại: T&iacute;nh điểm (thắng 3đ &ndash; h&ograve;a 1đ &ndash; thua 0đ)</strong><br /> 1. Nếu c&oacute; từ hai đội trở l&ecirc;n trong c&ugrave;ng một bảng bằng điểm nhau, trước hết t&iacute;nh kết quả của c&aacute;c trận đấu giữa c&aacute;c đội đ&oacute; với nhau, rồi x&eacute;t c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; theo thứ tự :<br /> - Hiệu số b&agrave;n thắng - thua<br /> - Tổng số b&agrave;n thắng<br /> 2. T&iacute;nh thứ hạng 3 tốt nhất ở c&aacute;c bảng. Quy về số trận bằng nhau (Đội n&agrave;o đ&aacute; nhiều trận hơn sẽ kh&ocirc;ng t&iacute;nh kết quả thi đấu với đội b&eacute;t bảng) sau đ&oacute; t&iacute;nh thứ tự theo tiếu ch&iacute;:<br /> - Số điểm<br /> - Hiệu số b&agrave;n thắng - thua<br /> - Tổng số b&agrave;n thắng.<br /> 3. Nếu vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm.</p> <p><strong>B.2/ V&ograve;ng đấu loại trực tiếp:</strong><br /> V&ograve;ng Tứ Kết:<br /> Nhất A - Thứ 3 (TK1)<br /> Nhất B - Thứ 3 (TK2)<br /> Nhất C - Nh&igrave; A (TK3)<br /> Nh&igrave; B - Nh&igrave; C (TK4)</p> <p><strong>V&ograve;ng B&aacute;n Kết:</strong><br /> Đội nhất bảng A sẽ gặp đội nh&igrave; bảng B ở trận B&aacute;n Kết 1 (BK1)<br /> Đội nhất bảng B sẽ gặp đội nh&igrave; bảng A ở trận B&aacute;n Kết 2 (BK2)<br /> hoặc<br /> Đội Thắng TK1 sẽ gặp đội Thắng TK4 (BK1)<br /> Đội Thắng TK2 sẽ gặp Đọi Thắng TK3 (BK2)</p> <p>Hai đội thua trong trận BK1 v&agrave; BK2 sẽ gặp nhau ở trận tranh huy chương đồng<br /> Hai đội thắng trong trận BK1 v&agrave; BK2 sẽ gặp nhau ở trận chung kết.</p> <p><strong>B.3/ (Dưới 6 đội đăng k&yacute;) Thể thức thi đấu League: T&iacute;nh điểm (thắng 3đ &ndash; h&ograve;a 1đ &ndash; thua 0đ)</strong><br /> C&aacute;c đội thi đấu v&ograve;ng tr&ograve;n một lượt t&iacute;nh điểm<br /> Đội c&oacute; nhiều điểm nhất sẽ l&agrave; đội v&ocirc; địch<br /> Nếu trong trường hợp hai đội đầu bảng bằng điểm sẽ tổ chức thi đ&acirc;u trận chung kết.</p> <p><strong>C/ Thời gian:</strong><br /> <strong>C.1/ Thời gian diễn ra giải đấu:</strong><br /> Giải đấu sẽ diễn ra trong một ng&agrave;y nghỉ lễ 01/11/2020.<br /> Giải đấu sẽ bắt đầu v&agrave;o 10h s&aacute;ng ng&agrave;y 01/11/2020 v&agrave; kết th&uacute;c c&ugrave;ng ng&agrave;y.<br /> Lễ bốc thăm chia bảng c&aacute;c đội sẽ diễn ra trước giải đấu (BTC sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o)</p> <p><strong>C.2/ Lễ khai mạc:</strong><br /> Giải ch&iacute;nh thức khai mạc v&agrave;o l&uacute;c 10h00 s&aacute;ng. Đội trưởng v&agrave; cầu thủ c&aacute;c đội (tối thiểu 7 người) phải c&oacute; mặt đ&uacute;ng giờ để l&agrave;m thủ tục thi đấu.<br /> Đội n&agrave;o kh&ocirc;ng c&oacute; đủ 7 cầu thủ l&uacute;c 9h30 sẽ bị loại khỏi giải.</p> <p><strong>C.3/ Thời gian thi đấu:</strong><br /> V&ograve;ng bảng c&aacute;c đội sẽ đ&aacute; v&ograve;ng tr&ograve;n một lượt t&iacute;nh điểm, mỗi trận 2 x 15&nbsp;ph&uacute;t (Kh&ocirc;ng nghỉ giữa hiệp).<br /> V&ograve;ng đấu loại trực tiếp sẽ diễn ra sau giờ nghỉ trưa mỗi trận 2 x 15&nbsp;ph&uacute;t (Kh&ocirc;ng nghỉ giữa hiệp).</p> <p><strong>D/ Giải thưởng:</strong><br /> - Đội v&ocirc; địch : C&uacute;p, Huy chương v&agrave;ng cho c&aacute;c cầu thủ v&agrave; tiền mặt<br /> - Đội nh&igrave; : Huy chương bạc cho c&aacute;c cầu thủ, v&agrave; tiền mặt<br /> - Đội ba: Huy chương đồng cho c&aacute;c cầu thủ, v&agrave; tiền mặt<br /> - Vua ph&aacute; lưới : Kỉ niệm chương v&agrave; tiền mặt<br /> - Thủ m&ocirc;n xuất sắc nhất (thuộc 4 đội v&agrave;o b&aacute;n kết v&agrave; &iacute;t để thủng lưới nhất): Kỉ niệm chương v&agrave; tiền mặt</p> <p><strong>E/ Quy định về đăng k&yacute; :</strong><br /> E.1/ Với ti&ecirc;u ch&iacute; một giải đấu của thanh ni&ecirc;n - sinh vi&ecirc;n người Việt Nam tại Hungary, BTC hạn chế việc c&aacute;c cầu thủ nước ngo&agrave;i thi đấu. Mỗi đội b&oacute;ng khi đăng k&yacute; tham dự y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng c&oacute; qu&aacute; 2 cầu thủ nước ngo&agrave;i (cầu thủ kh&ocirc;ng c&oacute; gốc Việt). Trong mỗi trận đấu, quy định kh&ocirc;ng c&oacute; qu&aacute; 1 cầu thủ nước ngo&agrave;i của một đội c&ugrave;ng thi đấu c&ugrave;ng một thời điểm.<br /> E.2/ Mỗi đội b&oacute;ng phải đăng k&yacute; tối thiểu 8 cầu thủ v&agrave; nhiều nhất l&agrave; 15 cầu thủ, trong đ&oacute; c&oacute; 1 đội trưởng v&agrave; một đội ph&oacute;. Đội trưởng v&agrave; Đội Ph&oacute; chịu tr&aacute;ch nhiệm về mọi mặt của đội b&oacute;ng m&igrave;nh trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh giải.<br /> E.3/Mỗi cầu thủ sẽ x&aacute;c nhận cung cấp đ&uacute;ng th&ocirc;ng tin, đồng &yacute; với luật v&agrave; điều lệ giải tại ng&agrave;y khai mạc.</p> <p><strong>F/ Ti&ecirc;u chuẩn cầu thủ:</strong><br /> - Cam đoan c&oacute; đủ sức khoẻ để thi đấu b&oacute;ng đ&aacute; v&agrave; n&ecirc;n c&oacute; bảo hiểm y tế. BTC sẽ bố tr&iacute; b&aacute;c sĩ hỗ trợ c&aacute;c cầu thủ. Tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c trường hợp chấn thương kh&ocirc;ng thuộc tr&aacute;ch nhiệm của BTC<br /> Một số trang bảo hiểm y tế tại Hungary: (khoảng 1000ft/ng&agrave;y 3Euro/ng&agrave;y)<br /> https://www.nn.hu/online-szerzodeskotes/balesetbiztositas/kalkulator<br /> https://www.clb.hu/balesetbiztositas/balesetbiztositas-dijszamitas.php<br /> - Trường hợp c&aacute;c cầu thủ kh&ocirc;ng c&oacute; bảo hiểm, mọi ph&iacute; tổn y tế khi gặp sự cố sẽ do cầu thủ đ&oacute; tự trang trải.</p> <p><strong>G/ Đăng k&iacute; :</strong><br /> <strong>G.1/ Hồ sơ đăng k&yacute;</strong><br /> C&aacute;c đội trưởng th&agrave;nh lập đội v&agrave; đăng k&yacute; cầu thủ của đội m&igrave;nh qua trangweb: https://tournament-cloud.com/en/<br /> Sau đ&oacute; đăng k&yacute; v&agrave;o giải đấu: <strong><a href="https://tournament-cloud.com/15779">https://tournament-cloud.com/15779</a></strong><br /> Mọi thắc mắc xin li&ecirc;n hệ qua fb: <strong><a href="https://www.facebook.com/NguyenAnh.Tubass">https://www.facebook.com/NguyenAnh.Tubass</a></strong> ( Anh Nguyen Anh Tu)<br /> Hoặc qua địa chỉ email: <strong><a href="mailto:tubass87@gmail.com">tubass87@gmail.com</a></strong></p> <p>- C&aacute;c đội đăng k&yacute; tối thiểu 10 cầu thủ v&agrave; tối đa 15 cầu thủ, Mỗi cầu thủ đăng k&yacute; phải c&oacute; số &aacute;o ri&ecirc;ng, đầy đủ họ t&ecirc;n, quốc tịch v&agrave; ng&agrave;y th&aacute;ng năm sinh. (Ghi ch&uacute; Đội trưởng, đội ph&oacute; v&agrave; thủ m&ocirc;n)<br /> - Mỗi đội c&oacute; một đội trưởng, một đội ph&oacute;, v&agrave; &iacute;t nhất một thủ m&ocirc;n.<br /> - Thời hạn đăng k&yacute; l&agrave; 30/10/2020 v&agrave; chuyển lệ ph&iacute; giải l&agrave; 25/10/2020&nbsp;</p> <p><strong>G.2/ Quy định t&agrave;i ch&iacute;nh</strong><br /> 1. Lệ ph&iacute; đăng k&yacute;:<br /> Lệ ph&iacute; tham dự giải của mỗi đội l&agrave; 100.000 Ft.<br /> C&aacute;c trường hợp l&agrave; đội b&oacute;ng SV từ c&aacute;c tỉnh xa sẽ được giảm gi&aacute; tiền giải. (Li&ecirc;n hệ cụ thể BTC)<br /> 2. C&aacute;c đội đ&atilde; nộp lệ ph&iacute; của giải m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; mặt hoặc đến muộn giờ khai mạc, bị loại khỏi giải BTC sẽ kh&ocirc;ng ho&agrave;n trả lại tiền đăng k&yacute;.</p> <p>H/ Quyền quyết định:<br /> Trong mọi trường hợp tranh chấp v&agrave; khiếu nại, quyết định của ban tổ chức l&agrave; quyết định cuối c&ugrave;ng v&agrave; duy nhất để c&aacute;c đội thực hiện theo.<br /> Mọi c&acirc;u hỏi, thắc mắc v&agrave; th&ocirc;ng tin mới nhất được cập nhật tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin của giải:</p> <p><a href="https://tournament-cloud.com/15779">https://tournament-cloud.com/15779</a></p> <hr /> <p><strong>LUẬT THI ĐẤU</strong></p> <p><strong>GIẢI B&Oacute;NG Đ&Aacute;<br /> Cộng Đồng tại Hungary<br /> (01/11/2020)</strong></p> <p>1149,Hungary - Budapest, Kover Lajos u. 5</p> <p>Mục lục</p> <p>1. &nbsp;&nbsp;S&acirc;n thi đấu<br /> 2. &nbsp;&nbsp;Thay b&oacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n<br /> 3. &nbsp;&nbsp;Thời gian<br /> 4. &nbsp;&nbsp;Trang phục thi đấu<br /> 5. &nbsp;&nbsp;Cầu thủ<br /> 6. &nbsp;&nbsp;H&igrave;nh phạt<br /> 7. &nbsp;&nbsp;Trọng t&agrave;i<br /> 8. &nbsp;&nbsp;Việt vị<br /> 9. &nbsp;&nbsp;N&eacute;m bi&ecirc;n<br /> 10. &nbsp;Đ&aacute; phạt g&oacute;c<br /> 11. &nbsp;Đ&aacute; phạt gi&aacute;n tiếp<br /> 12. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; phạt trực tiếp<br /> 13. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; phạt đền<br /> 14. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; ph&aacute;t b&oacute;ng<br /> 15. &nbsp;&nbsp;C&aacute;c lỗi bị nghi&ecirc;m cấm<br /> 16. &nbsp;&nbsp;H&igrave;nh phạt với lỗi cầu thủ v&agrave; đội b&oacute;ng<br /> 17. &nbsp;&nbsp;Kết quả trận đấu<br /> 18. &nbsp;&nbsp;Cổ động vi&ecirc;n</p> <p><strong>1. S&acirc;n thi đấu</strong></p> <p>1.1. Mặt s&acirc;n<br /> S&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; ngo&agrave;i trời, cỏ nh&acirc;n tạo hoặc cỏ tự nhi&ecirc;n.</p> <p>1.2. K&iacute;ch thước s&acirc;n<br /> C&aacute;c đội thi đấu tr&ecirc;n 1/4 s&acirc;n ti&ecirc;u chuẩn của b&oacute;ng đ&aacute; 11 người<br /> Chiều rộng: ~22m<br /> Chiều d&agrave;i: ~42m</p> <p>1.3. Cầu m&ocirc;n<br /> Chiều cao: 2m<br /> Chiều rộng: 3m</p> <p>1.4. V&ograve;ng cấm địa<br /> B&aacute;n K&iacute;nh: 6m</p> <p>1.5. Chấm phạt đền<br /> C&aacute;ch vạch cầu m&ocirc;n 7m</p> <p><br /> <strong>2. Thay b&oacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n</strong></p> <p>&nbsp;B&oacute;ng chỉ được thay với sự đồng &yacute; của trọng t&agrave;i ch&iacute;nh + Trường hợp b&oacute;ng hỏng khi đang thi đấu :<br /> Trọng t&agrave;i ch&iacute;nh cho ngừng trận đấu để thay b&oacute;ng. Trận đấu tiếp tục bằng c&aacute;ch tung b&oacute;ng tại điểm b&oacute;ng bị hỏng.<br /> + &nbsp;Trường hợp b&oacute;ng hỏng khi đang chuẩn bị đ&aacute; phạt, đ&aacute; ph&aacute;t b&oacute;ng hoặc n&eacute;m bi&ecirc;n : Trọng t&agrave;i ch&iacute;nh cho thay b&oacute;ng trước khi đ&aacute;. Trận đấu tiếp tục b&igrave;nh thường.</p> <p><strong>3. Thời gian</strong></p> <p>Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 12 ph&uacute;t, giữa 2 hiệp kh&ocirc;ng c&oacute; giờ nghỉ.<br /> Sau hiệp một hai đội đổi b&ecirc;n s&acirc;n thi đấu.<br /> Trước 5 ph&uacute;t theo giờ quy định cho hiệp đấu, đội n&agrave;o kh&ocirc;ng c&oacute; đủ 6 cầu thủ tr&ecirc;n s&acirc;n để trận đấu c&oacute; thể bắt đầu sẽ bị xử thua với tỷ số 0-3. Trận đấu kết th&uacute;c.</p> <p>Khi trận đấu đang diễn ra, nếu một đội b&oacute;ng tự &yacute; bỏ thi đấu sẽ bị xử thua 0-3 v&agrave; bị cấm thi đấu tại c&aacute;c giải tiếp theo</p> <p>Thời gian đ&aacute; b&ugrave; giờ được cộng th&ecirc;m v&agrave;o thời gian ch&iacute;nh thức của mỗi hiệp đấu trong c&aacute;c trường hợp:<br /> -Thay người.<br /> -Cầu thủ chấn thương.<br /> -Hội &yacute; trọng t&agrave;i.<br /> -Phạt cầu thủ.<br /> -Đ&aacute; phạt đền.<br /> -T&aacute;c động từ b&ecirc;n ngo&agrave;i (cổ động vi&ecirc;n, BTC...) khiến trận đấu bị gi&aacute;n đoạn.</p> <p><strong>4. Trang phục thi đấu</strong><br /> Cầu thủ kh&ocirc;ng được mang hoặc đeo đồ trang sức như d&acirc;y đeo tay, đồng hồ, nhẫn, &hellip; g&acirc;y nguy hiểm cho bản th&acirc;n v&agrave; cho cầu thủ kh&aacute;c khi thi đấu.<br /> <strong>Nghi&ecirc;m cấm c&aacute;c loại gi&agrave;y thi đấu c&oacute; đinh nhọn bằng kim loại</strong></p> <p>Bắt buộc<br /> -&Aacute;o đồng phục thi đấu c&oacute; số của từng cầu thủ.<br /> -Giầy thi đấu<br /> -Băng đeo tay đội trưởng &nbsp;</p> <p>Khuyến kh&iacute;ch<br /> -Tất d&agrave;i đồng phục.<br /> -Quần đ&ugrave;i đồng phục thi đấu.<br /> -Bảo hiểm ống đồng (bằng nhựa hoặc cao su).</p> <p>Thủ m&ocirc;n mặc trang phục c&oacute; m&agrave;u sắc v&agrave; họa tiết ph&acirc;n biệt với c&aacute;c cầu thủ kh&aacute;c. Cầu thủ kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ quy định tr&ecirc;n sẽ bị trọng t&agrave;i mời ra khỏi s&acirc;n để chỉnh sửa trang phục v&agrave; chỉ được quay lại s&acirc;n (tại điểm v&agrave;o s&acirc;n trước b&agrave;n trọng t&agrave;i) khi c&oacute; hiệu lệnh trọng t&agrave;i ch&iacute;nh, nếu kh&ocirc;ng sẽ bị phạt thẻ v&agrave;ng. Trận đấu kh&ocirc;ng nhất thiết bị gi&aacute;n đoạn.</p> <p><strong>5. Cầu thủ</strong><br /> Trận đấu chỉ được bắt đầu với mỗi đội gồm 6 cầu thủ, trong đ&oacute; c&oacute; 1 thủ m&ocirc;n.<br /> Trong thời gian thi đấu, đội c&oacute; cầu thủ thứ 3 bị thẻ đỏ (hoặc 2 thẻ v&agrave;ng) sẽ bị xử thua với tỷ số 0-3. Trận đấu kết th&uacute;c.</p> <p>5.1. Thay thế cầu thủ<br /> -Số lượng cầu thủ thay thế trong một trận đấu kh&ocirc;ng giới hạn.<br /> -Cầu thủ v&agrave;o s&acirc;n thay người phải l&agrave; cầu thủ nằm trong danh s&aacute;ch đăng k&yacute; của đội khi tham gia giải.<br /> -Cầu thủ đ&atilde; được thay ra c&oacute; thể tiếp tục được thay v&agrave;o s&acirc;n thi đấu tiếp.<br /> <s>-Thời gian tối thiểu giữa 2 lần thay người l&agrave; 2 ph&uacute;t trừ trường hợp bất khả kh&aacute;ng (c&oacute; cầu thủ bị thương nặng tr&ecirc;n s&acirc;n, kh&ocirc;ng thể tiếp tục thi đấu)</s><br /> <s>-Trọng t&agrave;i b&agrave;n sẽ ra hiệu cho trọng t&agrave;i ch&iacute;nh việc thay người.</s><br /> -Cầu thủ thay thế chỉ v&agrave;o s&acirc;n trong thời gian b&oacute;ng chết, v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m gi&aacute;n đoạn hoặc ảnh hưởng đến trận đấu.<br /> -C&aacute;c cầu thủ phải ra v&agrave; v&agrave;o s&acirc;n tại c&ugrave;ng một thời điểm.<br /> -C&aacute;c đội tự chịu tr&aacute;ch nhiệm với qu&aacute; tr&igrave;nh thay cầu thủ của đội m&igrave;nh, để kh&ocirc;ng bị tấn c&ocirc;ng nhanh.<br /> -Đội muốn thay người n&ecirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o với trọng t&agrave;i để đảm bảo đội bạn kh&ocirc;ng triển khai tấn c&ocirc;ng nhanh trong l&uacute;c đang thay người.<br /> -Tất cả c&aacute;c cầu thủ, đang thi đấu hay dự bị, đều thuộc quyền kiểm so&aacute;t của trọng t&agrave;i.</p> <p>5.2. Thay thế thủ m&ocirc;n<br /> -Bất kỳ cầu thủ n&agrave;o cũng c&oacute; thể đảm nhận vai tr&ograve; thay thế cho thủ m&ocirc;n cho đội m&igrave;nh, d&ugrave; đang thi đấu hay dự bị.<br /> -Việc thay thế phải được b&aacute;o trước với trọng t&agrave;i v&agrave; chỉ được thực hiện khi c&oacute; hiệu lệnh của trọng t&agrave;i.</p> <p><strong>6. &nbsp;&nbsp;H&igrave;nh phạt</strong><br /> Trận đấu sẽ bị gi&aacute;n đoạn v&agrave; cầu thủ sẽ bị thẻ v&agrave;ng nếu:<br /> -V&agrave;o s&acirc;n kh&ocirc;ng theo hiệu lệnh của trọng t&agrave;i.<br /> -Thay thế thủ m&ocirc;n kh&ocirc;ng theo hiệu lệnh trọng t&agrave;i.<br /> -V&agrave;o hoặc ra s&acirc;n kh&ocirc;ng đ&uacute;ng vị tr&iacute; quy định.<br /> -Trận đấu được tiếp tục bằng quả đ&aacute; phạt gi&aacute;n tiếp tại điểm c&oacute; b&oacute;ng khi trận đấu bị gi&aacute;n đoạn.<br /> -Đội b&oacute;ng c&oacute; cầu thủ kh&ocirc;ng hợp lệ thi đấu tr&ecirc;n s&acirc;n sẽ bị xử thua 0-3 v&agrave; trận đấu kết th&uacute;c.<br /> -Đội b&oacute;ng c&oacute; cầu thủ kh&ocirc;ng hợp lệ thi đấu tr&ecirc;n s&acirc;n lần thứ 2 sẽ bị loại khỏi Giải v&agrave; đội trưởng c&ugrave;ng với cầu thủ vị phạm sẽ kh&ocirc;ng được tham gia c&aacute;c giải sau.</p> <p>!Đối với Thủ m&ocirc;n<br /> -Thủ m&ocirc;n được quyền chơi b&oacute;ng bằng tay trong v&ograve;ng cấm địa của đội m&igrave;nh trừ khi b&oacute;ng được cố &yacute; đưa về từ ch&acirc;n đồng đội.<br /> -Trường hợp b&oacute;ng chạm tay thủ m&ocirc;n ngo&agrave;i vạch cấm địa, trọng t&agrave;i xử l&yacute; như lỗi chạm tay b&igrave;nh thường.</p> <p><strong>7. Trọng t&agrave;i</strong></p> <p>7.1. Trọng t&agrave;i ch&iacute;nh<br /> -Mỗi trận đấu được gi&aacute;m s&aacute;t bởi 1 trọng t&agrave;i ch&iacute;nh (l&agrave; người T&acirc;y, kh&ocirc;ng biết tiếng việt) tr&ecirc;n s&acirc;n v&agrave; 1-2 trọng t&agrave;i b&agrave;n.<br /> -Trọng t&agrave;i ch&iacute;nh c&oacute; to&agrave;n quyền quyết định trận đấu. Trong trường hợp cần thiết trọng t&agrave;i ch&iacute;nh sẽ tham khảo &yacute; kiến của trọng t&agrave;i b&agrave;n (của BTC) để ra quyết định.<br /> -Nếu trọng t&agrave;i ch&iacute;nh c&oacute; thắc mắc đều phải li&ecirc;n hệ qua tổ trọng t&agrave;i của BTC.</p> <p>7.2. Trọng t&agrave;i b&agrave;n<br /> -Ra hiệu cho trọng t&agrave;i ch&iacute;nh việc thay người.<br /> -Kiểm tra cầu thủ hợp lệ.<br /> -T&iacute;nh giờ, trừ giờ b&oacute;ng chết v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o cho trọng t&agrave;i ch&iacute;nh khi hiệp đấu chỉ c&ograve;n 3 ph&uacute;t trước khi kết th&uacute;c.</p> <p><strong>8. Việt vị</strong><br /> Kh&ocirc;ng &aacute;p dụng luật việt vị.</p> <p><strong>9. &nbsp;&nbsp;N&eacute;m bi&ecirc;n &amp; Đ&aacute; bi&ecirc;n (Gi&aacute;n tiếp)</strong><br /> - B&oacute;ng đi hết đường bi&ecirc;n dọc, tr&ecirc;n mặt s&acirc;n hoặc tr&ecirc;n kh&ocirc;ng, được đưa v&agrave;o s&acirc;n theo thể thức n&eacute;m bi&ecirc;n hoặc đ&aacute; bi&ecirc;n.<br /> - B&oacute;ng từ c&uacute; n&eacute;m bi&ecirc;n hoặc đ&aacute; bi&ecirc;n v&agrave;o thẳng lưới, kh&ocirc;ng chạm bất cứ cầu thủ n&agrave;o của cả hai đội (trừ cầu thủ thực hiện) kh&ocirc;ng được coi l&agrave; b&agrave;n thắng.<br /> - Cầu thủ n&eacute;m bi&ecirc;n hoặc đ&aacute; bi&ecirc;n kh&ocirc;ng được chạm b&oacute;ng trước khi b&oacute;ng chạm v&agrave;o cầu thủ kh&aacute;c. Cầu thủ đối phương kh&ocirc;ng được đứng chắn trong cự ly gần hơn 2 m.</p> <p>!C&aacute;ch n&eacute;m bi&ecirc;n:<br /> -Cầu thủ n&eacute;m bi&ecirc;n quay mặt về ph&iacute;a s&acirc;n thi đấu.<br /> -Hai ch&acirc;n đều phải chạm đất, kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; vạch bi&ecirc;n dọc.<br /> -D&ugrave;ng hai tay n&eacute;m b&oacute;ng qua đầu.<br /> -N&eacute;m bi&ecirc;n sai quy c&aacute;ch sẽ mất quyền n&eacute;m bi&ecirc;n cho đội đối phương.</p> <p>!C&aacute;ch đ&aacute; bi&ecirc;n:<br /> -Khi thực hiện b&oacute;ng phải ở trạng th&aacute;i tĩnh, ở tr&ecirc;n vạch bi&ecirc;n.<br /> -Đ&aacute; bi&ecirc;n sai quy c&aacute;ch sẽ mất quyền n&eacute;m bi&ecirc;n cho đội đối phương.</p> <p><strong>10. Đ&aacute; phạt g&oacute;c</strong><br /> - B&oacute;ng từ c&uacute; đ&aacute; phạt g&oacute;c v&agrave;o thẳng lưới, d&ugrave; kh&ocirc;ng chạm bất cứ cầu thủ n&agrave;o của cả hai đội (trừ cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt g&oacute;c), được t&iacute;nh l&agrave; b&agrave;n thắng.<br /> - Cầu thủ đối phương kh&ocirc;ng được đứng chắn c&uacute; đ&aacute; phạt g&oacute;c trong cự ly gần hơn 3m.</p> <p><strong>11. Đ&aacute; phạt gi&aacute;n tiếp</strong><br /> -Quả phạt gi&aacute;n tiếp được thực hiện khi một trong hai đội c&oacute; cầu thủ phạm lỗi nhẹ, do trọng t&agrave;i ch&iacute;nh quyết định.<br /> -Quả phạt gi&aacute;n tiếp được thực hiện tại điểm phạm lỗi.<br /> -B&oacute;ng từ c&uacute; đ&aacute; phạt gi&aacute;n tiếp v&agrave;o thẳng lưới, kh&ocirc;ng chạm bất cứ cầu thủ n&agrave;o của cả hai đội (trừ cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt), kh&ocirc;ng được t&iacute;nh l&agrave; b&agrave;n thắng.<br /> -Khi quả phạt được thực hiện, cầu thủ của đội bị phạt phải đứng c&aacute;ch xa quả b&oacute;ng tối thiểu 3m tại thời điểm cầu thủ đầu ti&ecirc;n của đối phương chạm b&oacute;ng.</p> <p><strong>12. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; phạt trực tiếp</strong></p> <p>- Quả phạt trực tiếp được thực hiện khi một trong hai đội c&oacute; cầu thủ phạm lỗi nặng, do trọng t&agrave;i ch&iacute;nh quyết định.<br /> - Quả phạt trực tiếp được thực hiện tại điểm phạm lỗi.<br /> - B&oacute;ng từ c&uacute; đ&aacute; phạt trực tiếp v&agrave;o thẳng lưới, d&ugrave; kh&ocirc;ng chạm bất cứ cầu thủ n&agrave;o của cả hai đội (trừ cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt) được t&iacute;nh l&agrave; b&agrave;n thắng.<br /> - Khi quả phạt được thực hiện, cầu thủ của đội bị phạt phải đứng c&aacute;ch xa quả b&oacute;ng tối thiểu 3m tại thời điểm cầu thủ đầu ti&ecirc;n của đối phương chạm b&oacute;ng.<br /> - Cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt phải đợi hiệu lệnh của trọng t&agrave;i trước khi chạm b&oacute;ng.</p> <p><strong>13. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; phạt đền</strong><br /> - Quả phạt đền được thực hiện khi đội ph&ograve;ng ngự c&oacute; cầu thủ phạm lỗi trong v&ograve;ng cấm địa (kể từ m&eacute;p ngo&agrave;i vạch cấm địa).<br /> - Quả phạt đền được thực hiện tại chấm phạt đền.<br /> - Khi quả phạt được thực hiện, cầu thủ của cả hai đội (trừ thủ m&ocirc;n đội ph&ograve;ng ngự v&agrave; cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt của đội tấn c&ocirc;ng) phải đứng ngo&agrave;i v&ograve;ng cấm địa cho đến sau khi b&oacute;ng rời ch&acirc;n cầu thủ đ&aacute; phạt.<br /> - Cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt phải đợi hiệu lệnh của trọng t&agrave;i trước khi chạm b&oacute;ng.<br /> - Thủ m&ocirc;n ph&ograve;ng ngự kh&ocirc;ng được rời khỏi vạch cầu m&ocirc;n trước khi trọng t&agrave;i ra hiệu lệnh.<br /> - Khi b&oacute;ng rời ch&acirc;n cầu thủ đ&aacute; phạt, trận đấu tiếp tục b&igrave;nh thường.</p> <p><strong>14. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; ph&aacute;t b&oacute;ng</strong><br /> Quả đ&aacute; ph&aacute;t b&oacute;ng được thực hiện tại chấm giữa s&acirc;n khi:<br /> - Bắt đầu hiệp đấu thứ nhất: quyền ph&aacute;t b&oacute;ng theo kết quả bốc thăm, thuộc về đội kh&ocirc;ng được chọn s&acirc;n.<br /> - Bắt đầu hiệp đấu thứ hai: quyền ph&aacute;t b&oacute;ng thuộc về đội kh&ocirc;ng ph&aacute;t b&oacute;ng trong hiệp thứ nhất.<br /> - Tiếp tục trận đấu sau khi c&oacute; b&agrave;n thắng: quyền ph&aacute;t b&oacute;ng thuộc về đội bị ghi b&agrave;n v&agrave;o lưới.<br /> - Tiếp tục trận đấu sau khi bị gi&aacute;n đoạn v&igrave; l&yacute; do kh&aacute;c, theo quyết định của trọng t&agrave;i.<br /> - Cầu thủ đội đối phương phải đứng c&aacute;ch xa quả b&oacute;ng 5m, về ph&iacute;a phần s&acirc;n của đội m&igrave;nh, trước khi b&oacute;ng rời ch&acirc;n cầu thủ ph&aacute;t b&oacute;ng.</p> <p>Với quả đ&aacute; ph&aacute;t b&oacute;ng được thực hiện từ trong v&ograve;ng cấm địa:<br /> - Quả ph&aacute;t b&oacute;ng l&ecirc;n được thực hiện trong v&ograve;ng cấm của đội ph&aacute;t b&oacute;ng, khi đối phương để b&oacute;ng đi hết đường bi&ecirc;n ngang của đội ph&aacute;t b&oacute;ng.<br /> - Cầu thủ đội đối phương phải đứng b&ecirc;n ngo&agrave;i v&ograve;ng cấm địa của đội ph&aacute;t b&oacute;ng, trước khi b&oacute;ng rời ch&acirc;n cầu thủ ph&aacute;t b&oacute;ng.<br /> -&nbsp;B&oacute;ng từ c&uacute; ph&aacute;t b&oacute;ng trực tiếp v&agrave;o thẳng lưới, d&ugrave; kh&ocirc;ng chạm bất cứ cầu thủ n&agrave;o của cả hai đội (trừ cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt) được t&iacute;nh l&agrave; b&agrave;n thắng.</p> <p><strong>15. C&aacute;c lỗi bị nghi&ecirc;m cấm</strong><br /> Giải với ti&ecirc;u ch&iacute; một giải thể thao l&agrave;nh mạnh v&agrave; đo&agrave;n kết, th&acirc;n &aacute;i đặc biệt nghi&ecirc;m cấm c&aacute;c cầu thủ c&oacute; cử chỉ, lời n&oacute;i, h&agrave;nh vi xấu với cầu thủ đội bạn, với kh&aacute;n giả, trọng t&agrave;i hoặc th&agrave;nh vi&ecirc;n BTC. Những lỗi n&agrave;y sẽ bị phạt nghi&ecirc;m khắc v&agrave; ngay lập tức. Nhẹ nhất l&agrave; phạt thẻ, nặng hơn l&agrave; đuổi khỏi giải lần n&agrave;y v&agrave; cấm thi đấu c&aacute;c giải sau, bắt phi bồi thường cho c&aacute;c lỗi nghi&ecirc;m trọng g&acirc;y ra cho t&agrave;i sản, danh dự v&agrave; sức khoẻ của người kh&aacute;c hoặc của c&aacute;c tổ chức li&ecirc;n quan (BTC). Nếu c&oacute; chống đối hoặc cố t&igrave;nh t&aacute;i phạm sẽ bị đưa ra khỏi khu vực thi đấu v&agrave; kh&aacute;n đ&agrave;i.</p> <p>15.1. C&aacute;c lỗi trong s&acirc;n bị phạt thẻ đỏ<br /> - V&agrave;o b&oacute;ng cao ch&acirc;n, v&agrave;o tranh b&oacute;ng hoặc chặn b&oacute;ng bằng gầm giầy, v&agrave;o b&oacute;ng từ ph&iacute;a sau, g&acirc;y (hoặc c&oacute; thể g&acirc;y) nguy hiểm, chấn thương cho cầu thủ đội bạn.<br /> - C&oacute; h&agrave;nh động đ&aacute;nh nguội, phạm lỗi khi cầu thủ đội bạn kh&ocirc;ng c&oacute; b&oacute;ng.<br /> - C&oacute; th&aacute;i độ trả thủ : cố t&igrave;nh phạm lỗi sau khi c&oacute; va chạm hoặc m&acirc;u thuẫn với cầu thủ đội bạn hoặc trọng t&agrave;i.<br /> - Cố t&igrave;nh d&ugrave;ng tay chơi b&oacute;ng, đ&aacute;nh hoặc g&acirc;y chấn thương cho cầu thủ đối phương một c&aacute;ch cố &yacute;.</p> <p>15.2. C&aacute;c lỗi trong s&acirc;n bị phạt vĩnh viễn kh&ocirc;ng tham gia thi đấu<br /> - C&oacute; h&agrave;nh vi, lời n&oacute;i thiếu văn ho&aacute;, phản đối trọng t&agrave;i, x&uacute;c phạm cầu thủ đội bạn, kh&aacute;n giả hoặc phản đối, x&uacute;c phạm những người l&agrave;m nhiệm vụ của BTC tr&ecirc;n s&acirc;n, tr&ecirc;n kh&aacute;n đ&agrave;i.<br /> - Tham gia hoặc k&iacute;ch động ẩu đả tr&ecirc;n s&acirc;n, trong khu vực kh&aacute;n đ&agrave;i v&agrave; ph&ograve;ng thay quần &aacute;o.</p> <p>15.3. C&aacute;c lỗi ngo&agrave;i s&acirc;n<br /> C&oacute; h&agrave;nh vi cố t&igrave;nh ph&aacute; hoại hoặc l&agrave;m thất lạc t&agrave;i sản của người kh&aacute;c, của BTC, c&aacute;c t&agrave;i sản của s&acirc;n b&oacute;ng v&agrave; khu vực thay quần &aacute;o, ph&ograve;ng tắm...Nếu l&agrave;m mất, hư hại sẽ phải bồi thường.</p> <p><strong>16. H&igrave;nh phạt với lỗi cầu thủ v&agrave; đội b&oacute;ng</strong><br /> - C&aacute;c cầu thủ bị thẻ đỏ do nhận hai thẻ v&agrave;ng li&ecirc;n tiếp trong một trận sẽ kh&ocirc;ng được thi đấu 1 trận liền ngay sau trận nhận thẻ đỏ.<br /> - C&aacute;c cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp sẽ kh&ocirc;ng được thi đấu 2 trận liền ngay sau trận nhận thẻ đỏ.<br /> - C&aacute;c cầu thủ phạm những lỗi nặng tuỳ theo nhận x&eacute;t của BTC v&agrave; của c&aacute;c trọng t&agrave;i c&oacute; thể bị đuổi ngay khỏi giải, cấm chơi c&aacute;c giải năm sau.<br /> - C&aacute;c đội c&oacute; đ&ocirc;ng cầu thủ phạm c&aacute;c lỗi nặng, kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu thay đổi, r&uacute;t kinh nghiệm, đội trưởng kh&ocirc;ng bảo ban được cầu thủ của đội m&igrave;nh, c&oacute; nhiều cầu thủ k&iacute;ch động hoặc tham gia đ&aacute;nh nhau đều bị x&eacute;t loại khỏi giải v&agrave; cấm đăng k&yacute; trong c&aacute;c giải tiếp theo.</p> <p><strong>17. Kết quả trận đấu</strong><br /> Tại v&ograve;ng đấu bảng, kết quả trận đấu được ph&acirc;n định sau 2 hiệp thi đấu ch&iacute;nh thức.<br /> Tại c&aacute;c trận của v&ograve;ng đấu loại trực tiếp kết quả trận đấu được ph&acirc;n định sau 2 hiệp thi đấu ch&iacute;nh thức nếu c&oacute; một đội đang dẫn trước. Nếu sau hai hiệp, hai đội c&oacute; tỷ số h&ograve;a th&igrave; kết quả trận đấu được ph&acirc;n định bằng thi đ&aacute; lu&acirc;n lưu tại điểm phạt đền.<br /> Ri&ecirc;ng trận chung kết, nếu sau hai hiệp ch&iacute;nh kết quả trận đấu chưa được ph&acirc;n định sẽ thi đấu tiếp 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 3 ph&uacute;t, giữa hai hiệp kh&ocirc;ng c&oacute; giờ nghỉ. &Aacute;p dụng luật b&agrave;n thắng v&agrave;ng. Nếu sau hai hiệp phụ b&agrave;n thắng v&agrave;ng kh&ocirc;ng được ghi, hai đội sẽ tiếp tục thi đ&aacute; lu&acirc;n lưu.</p> <p>Mỗi đội cử ra 5 cầu thủ kh&aacute;c nhau v&agrave; 1 thủ m&ocirc;n, thay phi&ecirc;n đ&aacute; 5 loạt (tổng cộng l&agrave; 10 lần). C&aacute;c cầu thủ v&agrave; thủ m&ocirc;n tham gia c&oacute; thể được chọn từ c&aacute;c cầu thủ dự bị, đội h&igrave;nh giữ nguy&ecirc;n cho đến khi c&oacute; kết quả cuối c&ugrave;ng của trận đấu. Phương thức đ&aacute; giống như quả phạt đền.<br /> Sau 5 loạt đ&aacute; lu&acirc;n lưu, đội dẫn trước sẽ được coi l&agrave; đội thắng cuộc. Nếu sau 5 loạt, hai đội c&oacute; tỷ số h&ograve;a th&igrave; tiếp tục thay phi&ecirc;n đ&aacute; th&ecirc;m 3 loạt nữa. T&iacute;nh từ loạt thứ 6, nếu c&oacute; một đội ghi b&agrave;n thắng v&agrave; một đội kh&ocirc;ng ghi được b&agrave;n thắng trong c&ugrave;ng loạt đ&aacute; th&igrave; đội ghi b&agrave;n thắng được coi l&agrave; đội thắng cuộc.</p> <p><strong>18. Cổ động vi&ecirc;n</strong></p> <p><span class="marker"><strong>Do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid đang diễn ra, xin cổ động vi&ecirc;n <span dir="auto">thực hiện việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe</span>.</strong></span><br /> Cổ động vi&ecirc;n của c&aacute;c đội kh&ocirc;ng được ph&eacute;p v&agrave;o s&acirc;n thi đấu trong bất cứ t&igrave;nh huống n&agrave;o, kh&ocirc;ng được g&acirc;y rối trong khu vực d&agrave;nh cho cổ động vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng h&uacute;t thuốc gần s&acirc;n v&agrave; tr&ecirc;n đường chạy quanh s&acirc;n, kh&ocirc;ng vứt r&aacute;c, đồ ăn trong khu vực quanh s&acirc;n.<br /> Cổ động vi&ecirc;n của c&aacute;c đội trong khi cổ vũ cho đội nh&agrave; kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng từ ngữ, lời lẽ hoặc khẩu hiệu c&oacute; t&iacute;nh chất k&iacute;ch th&iacute;ch bạo lực, nhạo b&aacute;ng đội bạn hoặc x&uacute;c phạm trọng t&agrave;i, th&agrave;nh vi&ecirc;n BTC, vv.., nếu cổ động vi&ecirc;n n&agrave;o vi phạm những điều n&agrave;y sẽ bị đưa ra khỏi s&acirc;n.<br /> Ch&uacute;ng ta đến để cổ vũ cho phong tr&agrave;o thể thao của thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh VN, tất cả c&aacute;c đội đều l&agrave; bạn b&egrave;, đồng hương, v&igrave; vậy n&ecirc;n giữ tinh thần thể thao thiện ch&iacute;, c&ugrave;ng cổ vũ cho tất cả c&aacute;c đội chơi hay hơn, đẹp hơn, d&ugrave; thắng hay thua cũng lu&ocirc;n giữ một phong c&aacute;ch đẹp, kh&ocirc;ng cay c&uacute;, kh&ocirc;ng ki&ecirc;u căng.<br /> Đội trưởng cũng như c&aacute;c đội c&oacute; cổ động vi&ecirc;n g&acirc;y ra lỗi nặng sẽ kh&ocirc;ng được tiếp tục tham gia tham dự Giải lần n&agrave;y v&agrave; c&aacute;c Giải lần sau.</p>

Rules

<p>1149,Hungary - Budapest, Kover Lajos u. 5</p> <p>Mục lục</p> <p>1. &nbsp;&nbsp;S&acirc;n thi đấu<br /> 2. &nbsp;&nbsp;Thay b&oacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n<br /> 3. &nbsp;&nbsp;Thời gian<br /> 4. &nbsp;&nbsp;Trang phục thi đấu<br /> 5. &nbsp;&nbsp;Cầu thủ<br /> 6. &nbsp;&nbsp;H&igrave;nh phạt<br /> 7. &nbsp;&nbsp;Trọng t&agrave;i<br /> 8. &nbsp;&nbsp;Việt vị<br /> 9. &nbsp;&nbsp;N&eacute;m bi&ecirc;n<br /> 10. &nbsp;Đ&aacute; phạt g&oacute;c<br /> 11. &nbsp;Đ&aacute; phạt gi&aacute;n tiếp<br /> 12. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; phạt trực tiếp<br /> 13. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; phạt đền<br /> 14. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; ph&aacute;t b&oacute;ng<br /> 15. &nbsp;&nbsp;C&aacute;c lỗi bị nghi&ecirc;m cấm<br /> 16. &nbsp;&nbsp;H&igrave;nh phạt với lỗi cầu thủ v&agrave; đội b&oacute;ng<br /> 17. &nbsp;&nbsp;Kết quả trận đấu<br /> 18. &nbsp;&nbsp;Cổ động vi&ecirc;n</p> <p><strong>1. S&acirc;n thi đấu</strong></p> <p>1.1. Mặt s&acirc;n<br /> S&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; ngo&agrave;i trời, cỏ nh&acirc;n tạo hoặc cỏ tự nhi&ecirc;n.</p> <p>1.2. K&iacute;ch thước s&acirc;n<br /> C&aacute;c đội thi đấu tr&ecirc;n 1/4 s&acirc;n ti&ecirc;u chuẩn của b&oacute;ng đ&aacute; 11 người<br /> Chiều rộng: ~22m<br /> Chiều d&agrave;i: ~42m</p> <p>1.3. Cầu m&ocirc;n<br /> Chiều cao: 2m<br /> Chiều rộng: 3m</p> <p>1.4. V&ograve;ng cấm địa<br /> B&aacute;n K&iacute;nh: 6m</p> <p>1.5. Chấm phạt đền<br /> C&aacute;ch vạch cầu m&ocirc;n 7m</p> <p><br /> <strong>2. Thay b&oacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n</strong></p> <p>&nbsp;B&oacute;ng chỉ được thay với sự đồng &yacute; của trọng t&agrave;i ch&iacute;nh + Trường hợp b&oacute;ng hỏng khi đang thi đấu :<br /> Trọng t&agrave;i ch&iacute;nh cho ngừng trận đấu để thay b&oacute;ng. Trận đấu tiếp tục bằng c&aacute;ch tung b&oacute;ng tại điểm b&oacute;ng bị hỏng.<br /> + &nbsp;Trường hợp b&oacute;ng hỏng khi đang chuẩn bị đ&aacute; phạt, đ&aacute; ph&aacute;t b&oacute;ng hoặc n&eacute;m bi&ecirc;n : Trọng t&agrave;i ch&iacute;nh cho thay b&oacute;ng trước khi đ&aacute;. Trận đấu tiếp tục b&igrave;nh thường.</p> <p><strong>3. Thời gian</strong></p> <p>Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 12 ph&uacute;t, giữa 2 hiệp kh&ocirc;ng c&oacute; giờ nghỉ.<br /> Sau hiệp một hai đội đổi b&ecirc;n s&acirc;n thi đấu.<br /> Trước 5 ph&uacute;t theo giờ quy định cho hiệp đấu, đội n&agrave;o kh&ocirc;ng c&oacute; đủ 6 cầu thủ tr&ecirc;n s&acirc;n để trận đấu c&oacute; thể bắt đầu sẽ bị xử thua với tỷ số 0-3. Trận đấu kết th&uacute;c.</p> <p>Khi trận đấu đang diễn ra, nếu một đội b&oacute;ng tự &yacute; bỏ thi đấu sẽ bị xử thua 0-3 v&agrave; bị cấm thi đấu tại c&aacute;c giải tiếp theo</p> <p>Thời gian đ&aacute; b&ugrave; giờ được cộng th&ecirc;m v&agrave;o thời gian ch&iacute;nh thức của mỗi hiệp đấu trong c&aacute;c trường hợp:<br /> -Thay người.<br /> -Cầu thủ chấn thương.<br /> -Hội &yacute; trọng t&agrave;i.<br /> -Phạt cầu thủ.<br /> -Đ&aacute; phạt đền.<br /> -T&aacute;c động từ b&ecirc;n ngo&agrave;i (cổ động vi&ecirc;n, BTC...) khiến trận đấu bị gi&aacute;n đoạn.</p> <p><strong>4. Trang phục thi đấu</strong><br /> Cầu thủ kh&ocirc;ng được mang hoặc đeo đồ trang sức như d&acirc;y đeo tay, đồng hồ, nhẫn, &hellip; g&acirc;y nguy hiểm cho bản th&acirc;n v&agrave; cho cầu thủ kh&aacute;c khi thi đấu.<br /> <strong>Nghi&ecirc;m cấm c&aacute;c loại gi&agrave;y thi đấu c&oacute; đinh nhọn bằng kim loại</strong></p> <p>Bắt buộc<br /> -&Aacute;o đồng phục thi đấu c&oacute; số của từng cầu thủ.<br /> -Giầy thi đấu<br /> -Băng đeo tay đội trưởng &nbsp;</p> <p>Khuyến kh&iacute;ch<br /> -Tất d&agrave;i đồng phục.<br /> -Quần đ&ugrave;i đồng phục thi đấu.<br /> -Bảo hiểm ống đồng (bằng nhựa hoặc cao su).</p> <p>Thủ m&ocirc;n mặc trang phục c&oacute; m&agrave;u sắc v&agrave; họa tiết ph&acirc;n biệt với c&aacute;c cầu thủ kh&aacute;c. Cầu thủ kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ quy định tr&ecirc;n sẽ bị trọng t&agrave;i mời ra khỏi s&acirc;n để chỉnh sửa trang phục v&agrave; chỉ được quay lại s&acirc;n (tại điểm v&agrave;o s&acirc;n trước b&agrave;n trọng t&agrave;i) khi c&oacute; hiệu lệnh trọng t&agrave;i ch&iacute;nh, nếu kh&ocirc;ng sẽ bị phạt thẻ v&agrave;ng. Trận đấu kh&ocirc;ng nhất thiết bị gi&aacute;n đoạn.</p> <p><strong>5. Cầu thủ</strong><br /> Trận đấu chỉ được bắt đầu với mỗi đội gồm 6 cầu thủ, trong đ&oacute; c&oacute; 1 thủ m&ocirc;n.<br /> Trong thời gian thi đấu, đội c&oacute; cầu thủ thứ 3 bị thẻ đỏ (hoặc 2 thẻ v&agrave;ng) sẽ bị xử thua với tỷ số 0-3. Trận đấu kết th&uacute;c.</p> <p>5.1. Thay thế cầu thủ<br /> -Số lượng cầu thủ thay thế trong một trận đấu kh&ocirc;ng giới hạn.<br /> -Cầu thủ v&agrave;o s&acirc;n thay người phải l&agrave; cầu thủ nằm trong danh s&aacute;ch đăng k&yacute; của đội khi tham gia giải.<br /> -Cầu thủ đ&atilde; được thay ra c&oacute; thể tiếp tục được thay v&agrave;o s&acirc;n thi đấu tiếp.<br /> <s>-Thời gian tối thiểu giữa 2 lần thay người l&agrave; 2 ph&uacute;t trừ trường hợp bất khả kh&aacute;ng (c&oacute; cầu thủ bị thương nặng tr&ecirc;n s&acirc;n, kh&ocirc;ng thể tiếp tục thi đấu)</s><br /> <s>-Trọng t&agrave;i b&agrave;n sẽ ra hiệu cho trọng t&agrave;i ch&iacute;nh việc thay người.</s><br /> -Cầu thủ thay thế chỉ v&agrave;o s&acirc;n trong thời gian b&oacute;ng chết, v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m gi&aacute;n đoạn hoặc ảnh hưởng đến trận đấu.<br /> -C&aacute;c cầu thủ phải ra v&agrave; v&agrave;o s&acirc;n tại c&ugrave;ng một thời điểm.<br /> -C&aacute;c đội tự chịu tr&aacute;ch nhiệm với qu&aacute; tr&igrave;nh thay cầu thủ của đội m&igrave;nh, để kh&ocirc;ng bị tấn c&ocirc;ng nhanh.<br /> -Đội muốn thay người n&ecirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o với trọng t&agrave;i để đảm bảo đội bạn kh&ocirc;ng triển khai tấn c&ocirc;ng nhanh trong l&uacute;c đang thay người.<br /> -Tất cả c&aacute;c cầu thủ, đang thi đấu hay dự bị, đều thuộc quyền kiểm so&aacute;t của trọng t&agrave;i.</p> <p>5.2. Thay thế thủ m&ocirc;n<br /> -Bất kỳ cầu thủ n&agrave;o cũng c&oacute; thể đảm nhận vai tr&ograve; thay thế cho thủ m&ocirc;n cho đội m&igrave;nh, d&ugrave; đang thi đấu hay dự bị.<br /> -Việc thay thế phải được b&aacute;o trước với trọng t&agrave;i v&agrave; chỉ được thực hiện khi c&oacute; hiệu lệnh của trọng t&agrave;i.</p> <p><strong>6. &nbsp;&nbsp;H&igrave;nh phạt</strong><br /> Trận đấu sẽ bị gi&aacute;n đoạn v&agrave; cầu thủ sẽ bị thẻ v&agrave;ng nếu:<br /> -V&agrave;o s&acirc;n kh&ocirc;ng theo hiệu lệnh của trọng t&agrave;i.<br /> -Thay thế thủ m&ocirc;n kh&ocirc;ng theo hiệu lệnh trọng t&agrave;i.<br /> -V&agrave;o hoặc ra s&acirc;n kh&ocirc;ng đ&uacute;ng vị tr&iacute; quy định.<br /> -Trận đấu được tiếp tục bằng quả đ&aacute; phạt gi&aacute;n tiếp tại điểm c&oacute; b&oacute;ng khi trận đấu bị gi&aacute;n đoạn.<br /> -Đội b&oacute;ng c&oacute; cầu thủ kh&ocirc;ng hợp lệ thi đấu tr&ecirc;n s&acirc;n sẽ bị xử thua 0-3 v&agrave; trận đấu kết th&uacute;c.<br /> -Đội b&oacute;ng c&oacute; cầu thủ kh&ocirc;ng hợp lệ thi đấu tr&ecirc;n s&acirc;n lần thứ 2 sẽ bị loại khỏi Giải v&agrave; đội trưởng c&ugrave;ng với cầu thủ vị phạm sẽ kh&ocirc;ng được tham gia c&aacute;c giải sau.</p> <p>!Đối với Thủ m&ocirc;n<br /> -Thủ m&ocirc;n được quyền chơi b&oacute;ng bằng tay trong v&ograve;ng cấm địa của đội m&igrave;nh trừ khi b&oacute;ng được cố &yacute; đưa về từ ch&acirc;n đồng đội.<br /> -Trường hợp b&oacute;ng chạm tay thủ m&ocirc;n ngo&agrave;i vạch cấm địa, trọng t&agrave;i xử l&yacute; như lỗi chạm tay b&igrave;nh thường.</p> <p><strong>7. Trọng t&agrave;i</strong></p> <p>7.1. Trọng t&agrave;i ch&iacute;nh<br /> -Mỗi trận đấu được gi&aacute;m s&aacute;t bởi 1 trọng t&agrave;i ch&iacute;nh (l&agrave; người T&acirc;y, kh&ocirc;ng biết tiếng việt) tr&ecirc;n s&acirc;n v&agrave; 1-2 trọng t&agrave;i b&agrave;n.<br /> -Trọng t&agrave;i ch&iacute;nh c&oacute; to&agrave;n quyền quyết định trận đấu. Trong trường hợp cần thiết trọng t&agrave;i ch&iacute;nh sẽ tham khảo &yacute; kiến của trọng t&agrave;i b&agrave;n (của BTC) để ra quyết định.<br /> -Nếu trọng t&agrave;i ch&iacute;nh c&oacute; thắc mắc đều phải li&ecirc;n hệ qua tổ trọng t&agrave;i của BTC.</p> <p>7.2. Trọng t&agrave;i b&agrave;n<br /> -Ra hiệu cho trọng t&agrave;i ch&iacute;nh việc thay người.<br /> -Kiểm tra cầu thủ hợp lệ.<br /> -T&iacute;nh giờ, trừ giờ b&oacute;ng chết v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o cho trọng t&agrave;i ch&iacute;nh khi hiệp đấu chỉ c&ograve;n 3 ph&uacute;t trước khi kết th&uacute;c.</p> <p><strong>8. Việt vị</strong><br /> Kh&ocirc;ng &aacute;p dụng luật việt vị.</p> <p><strong>9. &nbsp;&nbsp;N&eacute;m bi&ecirc;n &amp; Đ&aacute; bi&ecirc;n (Gi&aacute;n tiếp)</strong><br /> - B&oacute;ng đi hết đường bi&ecirc;n dọc, tr&ecirc;n mặt s&acirc;n hoặc tr&ecirc;n kh&ocirc;ng, được đưa v&agrave;o s&acirc;n theo thể thức n&eacute;m bi&ecirc;n hoặc đ&aacute; bi&ecirc;n.<br /> - B&oacute;ng từ c&uacute; n&eacute;m bi&ecirc;n hoặc đ&aacute; bi&ecirc;n v&agrave;o thẳng lưới, kh&ocirc;ng chạm bất cứ cầu thủ n&agrave;o của cả hai đội (trừ cầu thủ thực hiện) kh&ocirc;ng được coi l&agrave; b&agrave;n thắng.<br /> - Cầu thủ n&eacute;m bi&ecirc;n hoặc đ&aacute; bi&ecirc;n kh&ocirc;ng được chạm b&oacute;ng trước khi b&oacute;ng chạm v&agrave;o cầu thủ kh&aacute;c. Cầu thủ đối phương kh&ocirc;ng được đứng chắn trong cự ly gần hơn 2 m.</p> <p>!C&aacute;ch n&eacute;m bi&ecirc;n:<br /> -Cầu thủ n&eacute;m bi&ecirc;n quay mặt về ph&iacute;a s&acirc;n thi đấu.<br /> -Hai ch&acirc;n đều phải chạm đất, kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; vạch bi&ecirc;n dọc.<br /> -D&ugrave;ng hai tay n&eacute;m b&oacute;ng qua đầu.<br /> -N&eacute;m bi&ecirc;n sai quy c&aacute;ch sẽ mất quyền n&eacute;m bi&ecirc;n cho đội đối phương.</p> <p>!C&aacute;ch đ&aacute; bi&ecirc;n:<br /> -Khi thực hiện b&oacute;ng phải ở trạng th&aacute;i tĩnh, ở tr&ecirc;n vạch bi&ecirc;n.<br /> -Đ&aacute; bi&ecirc;n sai quy c&aacute;ch sẽ mất quyền n&eacute;m bi&ecirc;n cho đội đối phương.</p> <p><strong>10. Đ&aacute; phạt g&oacute;c</strong><br /> - B&oacute;ng từ c&uacute; đ&aacute; phạt g&oacute;c v&agrave;o thẳng lưới, d&ugrave; kh&ocirc;ng chạm bất cứ cầu thủ n&agrave;o của cả hai đội (trừ cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt g&oacute;c), được t&iacute;nh l&agrave; b&agrave;n thắng.<br /> - Cầu thủ đối phương kh&ocirc;ng được đứng chắn c&uacute; đ&aacute; phạt g&oacute;c trong cự ly gần hơn 3m.</p> <p><strong>11. Đ&aacute; phạt gi&aacute;n tiếp</strong><br /> -Quả phạt gi&aacute;n tiếp được thực hiện khi một trong hai đội c&oacute; cầu thủ phạm lỗi nhẹ, do trọng t&agrave;i ch&iacute;nh quyết định.<br /> -Quả phạt gi&aacute;n tiếp được thực hiện tại điểm phạm lỗi.<br /> -B&oacute;ng từ c&uacute; đ&aacute; phạt gi&aacute;n tiếp v&agrave;o thẳng lưới, kh&ocirc;ng chạm bất cứ cầu thủ n&agrave;o của cả hai đội (trừ cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt), kh&ocirc;ng được t&iacute;nh l&agrave; b&agrave;n thắng.<br /> -Khi quả phạt được thực hiện, cầu thủ của đội bị phạt phải đứng c&aacute;ch xa quả b&oacute;ng tối thiểu 3m tại thời điểm cầu thủ đầu ti&ecirc;n của đối phương chạm b&oacute;ng.</p> <p><strong>12. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; phạt trực tiếp</strong></p> <p>- Quả phạt trực tiếp được thực hiện khi một trong hai đội c&oacute; cầu thủ phạm lỗi nặng, do trọng t&agrave;i ch&iacute;nh quyết định.<br /> - Quả phạt trực tiếp được thực hiện tại điểm phạm lỗi.<br /> - B&oacute;ng từ c&uacute; đ&aacute; phạt trực tiếp v&agrave;o thẳng lưới, d&ugrave; kh&ocirc;ng chạm bất cứ cầu thủ n&agrave;o của cả hai đội (trừ cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt) được t&iacute;nh l&agrave; b&agrave;n thắng.<br /> - Khi quả phạt được thực hiện, cầu thủ của đội bị phạt phải đứng c&aacute;ch xa quả b&oacute;ng tối thiểu 3m tại thời điểm cầu thủ đầu ti&ecirc;n của đối phương chạm b&oacute;ng.<br /> - Cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt phải đợi hiệu lệnh của trọng t&agrave;i trước khi chạm b&oacute;ng.</p> <p><strong>13. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; phạt đền</strong><br /> - Quả phạt đền được thực hiện khi đội ph&ograve;ng ngự c&oacute; cầu thủ phạm lỗi trong v&ograve;ng cấm địa (kể từ m&eacute;p ngo&agrave;i vạch cấm địa).<br /> - Quả phạt đền được thực hiện tại chấm phạt đền.<br /> - Khi quả phạt được thực hiện, cầu thủ của cả hai đội (trừ thủ m&ocirc;n đội ph&ograve;ng ngự v&agrave; cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt của đội tấn c&ocirc;ng) phải đứng ngo&agrave;i v&ograve;ng cấm địa cho đến sau khi b&oacute;ng rời ch&acirc;n cầu thủ đ&aacute; phạt.<br /> - Cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt phải đợi hiệu lệnh của trọng t&agrave;i trước khi chạm b&oacute;ng.<br /> - Thủ m&ocirc;n ph&ograve;ng ngự kh&ocirc;ng được rời khỏi vạch cầu m&ocirc;n trước khi trọng t&agrave;i ra hiệu lệnh.<br /> - Khi b&oacute;ng rời ch&acirc;n cầu thủ đ&aacute; phạt, trận đấu tiếp tục b&igrave;nh thường.</p> <p><strong>14. &nbsp;&nbsp;Đ&aacute; ph&aacute;t b&oacute;ng</strong><br /> Quả đ&aacute; ph&aacute;t b&oacute;ng được thực hiện tại chấm giữa s&acirc;n khi:<br /> - Bắt đầu hiệp đấu thứ nhất: quyền ph&aacute;t b&oacute;ng theo kết quả bốc thăm, thuộc về đội kh&ocirc;ng được chọn s&acirc;n.<br /> - Bắt đầu hiệp đấu thứ hai: quyền ph&aacute;t b&oacute;ng thuộc về đội kh&ocirc;ng ph&aacute;t b&oacute;ng trong hiệp thứ nhất.<br /> - Tiếp tục trận đấu sau khi c&oacute; b&agrave;n thắng: quyền ph&aacute;t b&oacute;ng thuộc về đội bị ghi b&agrave;n v&agrave;o lưới.<br /> - Tiếp tục trận đấu sau khi bị gi&aacute;n đoạn v&igrave; l&yacute; do kh&aacute;c, theo quyết định của trọng t&agrave;i.<br /> - Cầu thủ đội đối phương phải đứng c&aacute;ch xa quả b&oacute;ng 5m, về ph&iacute;a phần s&acirc;n của đội m&igrave;nh, trước khi b&oacute;ng rời ch&acirc;n cầu thủ ph&aacute;t b&oacute;ng.</p> <p>Với quả đ&aacute; ph&aacute;t b&oacute;ng được thực hiện từ trong v&ograve;ng cấm địa:<br /> - Quả ph&aacute;t b&oacute;ng l&ecirc;n được thực hiện trong v&ograve;ng cấm của đội ph&aacute;t b&oacute;ng, khi đối phương để b&oacute;ng đi hết đường bi&ecirc;n ngang của đội ph&aacute;t b&oacute;ng.<br /> - Cầu thủ đội đối phương phải đứng b&ecirc;n ngo&agrave;i v&ograve;ng cấm địa của đội ph&aacute;t b&oacute;ng, trước khi b&oacute;ng rời ch&acirc;n cầu thủ ph&aacute;t b&oacute;ng.<br /> -&nbsp;B&oacute;ng từ c&uacute; ph&aacute;t b&oacute;ng trực tiếp v&agrave;o thẳng lưới, d&ugrave; kh&ocirc;ng chạm bất cứ cầu thủ n&agrave;o của cả hai đội (trừ cầu thủ thực hiện đ&aacute; phạt) được t&iacute;nh l&agrave; b&agrave;n thắng.</p> <p><strong>15. C&aacute;c lỗi bị nghi&ecirc;m cấm</strong><br /> Giải với ti&ecirc;u ch&iacute; một giải thể thao l&agrave;nh mạnh v&agrave; đo&agrave;n kết, th&acirc;n &aacute;i đặc biệt nghi&ecirc;m cấm c&aacute;c cầu thủ c&oacute; cử chỉ, lời n&oacute;i, h&agrave;nh vi xấu với cầu thủ đội bạn, với kh&aacute;n giả, trọng t&agrave;i hoặc th&agrave;nh vi&ecirc;n BTC. Những lỗi n&agrave;y sẽ bị phạt nghi&ecirc;m khắc v&agrave; ngay lập tức. Nhẹ nhất l&agrave; phạt thẻ, nặng hơn l&agrave; đuổi khỏi giải lần n&agrave;y v&agrave; cấm thi đấu c&aacute;c giải sau, bắt phi bồi thường cho c&aacute;c lỗi nghi&ecirc;m trọng g&acirc;y ra cho t&agrave;i sản, danh dự v&agrave; sức khoẻ của người kh&aacute;c hoặc của c&aacute;c tổ chức li&ecirc;n quan (BTC). Nếu c&oacute; chống đối hoặc cố t&igrave;nh t&aacute;i phạm sẽ bị đưa ra khỏi khu vực thi đấu v&agrave; kh&aacute;n đ&agrave;i.</p> <p>15.1. C&aacute;c lỗi trong s&acirc;n bị phạt thẻ đỏ<br /> - V&agrave;o b&oacute;ng cao ch&acirc;n, v&agrave;o tranh b&oacute;ng hoặc chặn b&oacute;ng bằng gầm giầy, v&agrave;o b&oacute;ng từ ph&iacute;a sau, g&acirc;y (hoặc c&oacute; thể g&acirc;y) nguy hiểm, chấn thương cho cầu thủ đội bạn.<br /> - C&oacute; h&agrave;nh động đ&aacute;nh nguội, phạm lỗi khi cầu thủ đội bạn kh&ocirc;ng c&oacute; b&oacute;ng.<br /> - C&oacute; th&aacute;i độ trả thủ : cố t&igrave;nh phạm lỗi sau khi c&oacute; va chạm hoặc m&acirc;u thuẫn với cầu thủ đội bạn hoặc trọng t&agrave;i.<br /> - Cố t&igrave;nh d&ugrave;ng tay chơi b&oacute;ng, đ&aacute;nh hoặc g&acirc;y chấn thương cho cầu thủ đối phương một c&aacute;ch cố &yacute;.</p> <p>15.2. C&aacute;c lỗi trong s&acirc;n bị phạt vĩnh viễn kh&ocirc;ng tham gia thi đấu<br /> - C&oacute; h&agrave;nh vi, lời n&oacute;i thiếu văn ho&aacute;, phản đối trọng t&agrave;i, x&uacute;c phạm cầu thủ đội bạn, kh&aacute;n giả hoặc phản đối, x&uacute;c phạm những người l&agrave;m nhiệm vụ của BTC tr&ecirc;n s&acirc;n, tr&ecirc;n kh&aacute;n đ&agrave;i.<br /> - Tham gia hoặc k&iacute;ch động ẩu đả tr&ecirc;n s&acirc;n, trong khu vực kh&aacute;n đ&agrave;i v&agrave; ph&ograve;ng thay quần &aacute;o.</p> <p>15.3. C&aacute;c lỗi ngo&agrave;i s&acirc;n<br /> C&oacute; h&agrave;nh vi cố t&igrave;nh ph&aacute; hoại hoặc l&agrave;m thất lạc t&agrave;i sản của người kh&aacute;c, của BTC, c&aacute;c t&agrave;i sản của s&acirc;n b&oacute;ng v&agrave; khu vực thay quần &aacute;o, ph&ograve;ng tắm...Nếu l&agrave;m mất, hư hại sẽ phải bồi thường.</p> <p><strong>16. H&igrave;nh phạt với lỗi cầu thủ v&agrave; đội b&oacute;ng</strong><br /> - C&aacute;c cầu thủ bị thẻ đỏ do nhận hai thẻ v&agrave;ng li&ecirc;n tiếp trong một trận sẽ kh&ocirc;ng được thi đấu 1 trận liền ngay sau trận nhận thẻ đỏ.<br /> - C&aacute;c cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp sẽ kh&ocirc;ng được thi đấu 2 trận liền ngay sau trận nhận thẻ đỏ.<br /> - C&aacute;c cầu thủ phạm những lỗi nặng tuỳ theo nhận x&eacute;t của BTC v&agrave; của c&aacute;c trọng t&agrave;i c&oacute; thể bị đuổi ngay khỏi giải, cấm chơi c&aacute;c giải năm sau.<br /> - C&aacute;c đội c&oacute; đ&ocirc;ng cầu thủ phạm c&aacute;c lỗi nặng, kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu thay đổi, r&uacute;t kinh nghiệm, đội trưởng kh&ocirc;ng bảo ban được cầu thủ của đội m&igrave;nh, c&oacute; nhiều cầu thủ k&iacute;ch động hoặc tham gia đ&aacute;nh nhau đều bị x&eacute;t loại khỏi giải v&agrave; cấm đăng k&yacute; trong c&aacute;c giải tiếp theo.</p> <p><strong>17. Kết quả trận đấu</strong><br /> Tại v&ograve;ng đấu bảng, kết quả trận đấu được ph&acirc;n định sau 2 hiệp thi đấu ch&iacute;nh thức.<br /> Tại c&aacute;c trận của v&ograve;ng đấu loại trực tiếp kết quả trận đấu được ph&acirc;n định sau 2 hiệp thi đấu ch&iacute;nh thức nếu c&oacute; một đội đang dẫn trước. Nếu sau hai hiệp, hai đội c&oacute; tỷ số h&ograve;a th&igrave; kết quả trận đấu được ph&acirc;n định bằng thi đ&aacute; lu&acirc;n lưu tại điểm phạt đền.<br /> Ri&ecirc;ng trận chung kết, nếu sau hai hiệp ch&iacute;nh kết quả trận đấu chưa được ph&acirc;n định sẽ thi đấu tiếp 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 3 ph&uacute;t, giữa hai hiệp kh&ocirc;ng c&oacute; giờ nghỉ. &Aacute;p dụng luật b&agrave;n thắng v&agrave;ng. Nếu sau hai hiệp phụ b&agrave;n thắng v&agrave;ng kh&ocirc;ng được ghi, hai đội sẽ tiếp tục thi đ&aacute; lu&acirc;n lưu.</p> <p>Mỗi đội cử ra 5 cầu thủ kh&aacute;c nhau v&agrave; 1 thủ m&ocirc;n, thay phi&ecirc;n đ&aacute; 5 loạt (tổng cộng l&agrave; 10 lần). C&aacute;c cầu thủ v&agrave; thủ m&ocirc;n tham gia c&oacute; thể được chọn từ c&aacute;c cầu thủ dự bị, đội h&igrave;nh giữ nguy&ecirc;n cho đến khi c&oacute; kết quả cuối c&ugrave;ng của trận đấu. Phương thức đ&aacute; giống như quả phạt đền.<br /> Sau 5 loạt đ&aacute; lu&acirc;n lưu, đội dẫn trước sẽ được coi l&agrave; đội thắng cuộc. Nếu sau 5 loạt, hai đội c&oacute; tỷ số h&ograve;a th&igrave; tiếp tục thay phi&ecirc;n đ&aacute; th&ecirc;m 3 loạt nữa. T&iacute;nh từ loạt thứ 6, nếu c&oacute; một đội ghi b&agrave;n thắng v&agrave; một đội kh&ocirc;ng ghi được b&agrave;n thắng trong c&ugrave;ng loạt đ&aacute; th&igrave; đội ghi b&agrave;n thắng được coi l&agrave; đội thắng cuộc.</p> <p><strong>18. Cổ động vi&ecirc;n</strong><br /> Cổ động vi&ecirc;n của c&aacute;c đội kh&ocirc;ng được ph&eacute;p v&agrave;o s&acirc;n thi đấu trong bất cứ t&igrave;nh huống n&agrave;o, kh&ocirc;ng được g&acirc;y rối trong khu vực d&agrave;nh cho cổ động vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng h&uacute;t thuốc gần s&acirc;n v&agrave; tr&ecirc;n đường chạy quanh s&acirc;n, kh&ocirc;ng vứt r&aacute;c, đồ ăn trong khu vực quanh s&acirc;n.<br /> Cổ động vi&ecirc;n của c&aacute;c đội trong khi cổ vũ cho đội nh&agrave; kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng từ ngữ, lời lẽ hoặc khẩu hiệu c&oacute; t&iacute;nh chất k&iacute;ch th&iacute;ch bạo lực, nhạo b&aacute;ng đội bạn hoặc x&uacute;c phạm trọng t&agrave;i, th&agrave;nh vi&ecirc;n BTC, vv.., nếu cổ động vi&ecirc;n n&agrave;o vi phạm những điều n&agrave;y sẽ bị đưa ra khỏi s&acirc;n.<br /> Ch&uacute;ng ta đến để cổ vũ cho phong tr&agrave;o thể thao của thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh VN, tất cả c&aacute;c đội đều l&agrave; bạn b&egrave;, đồng hương, v&igrave; vậy n&ecirc;n giữ tinh thần thể thao thiện ch&iacute;, c&ugrave;ng cổ vũ cho tất cả c&aacute;c đội chơi hay hơn, đẹp hơn, d&ugrave; thắng hay thua cũng lu&ocirc;n giữ một phong c&aacute;ch đẹp, kh&ocirc;ng cay c&uacute;, kh&ocirc;ng ki&ecirc;u căng.<br /> Đội trưởng cũng như c&aacute;c đội c&oacute; cổ động vi&ecirc;n g&acirc;y ra lỗi nặng sẽ kh&ocirc;ng được tiếp tục tham gia tham dự Giải lần n&agrave;y v&agrave; c&aacute;c Giải lần sau.</p>

Contact means

Email address:

tubass87@gmail.com

Address:

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5.

Facebook address:

https://www.facebook.com/master.biotech.7